„ЕкоПрод“ ООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0907-C01.

 

info

Кратко описание на проекта/информацията

Безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която фирма „ЕкоПрод“ получи по договор № BG16RFOP002-2.073-0907-C01 / 23.06.2020 г., е използвана като оперативен капитал за облекчаване за предприятието в условията на пандемията COVID-19 за покриване на разходи по предоставени външни услуги – провеждане на сертификационен одит, транспорт, доставка на електроенергия. С безвъзмездната подкрепа по процедурата се подпомогна производственият процес на дружеството.

 

Цели на проекта

1. Осигуряване на оперативен капитал за "ЕкоПрод" ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

2. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

3. Стабилност на работните места